Työuupumus (burnout): tunnista oireet ja löydä keinot toipumiseen

Työuupumus (burnout)

Työuupumus on yhä yleistyvä ilmiö nykypäivän työelämässä. Se voi ilmetä monina eri oireina, ja sen hoitoon on tarjolla erilaisia keinoja. Tässä artikkelissa käsittelemme työuupumuksen tunnistamista, sen eri oireita ja hoitokeinoja sekä toipumisprosessia.

Työuupumuksen oireet ja niiden tunnistaminen

Työuupumuksen oireita voivat olla muun muassa:

 • Väsymys työpäivän jälkeen
 • Päiväväsymys
 • Kyynistyminen ja ammatillisen itsetunnon heikentyminen
 • Masennus, ahdistus ja työperäinen masennus
 • Henkinen romahdus ja hermoromahdus
 • Fyysiset oireet, kuten unettomuus, pahoinvointi ja hermoston ylikuormitus

Työuupumuksen tunnistaminen voi olla haastavaa, mutta erilaiset testit, kuten Bergen Burnout Indicator (BBI-15) ja uupumustestit, voivat auttaa tunnistamaan uupumuksen merkkejä ja mittaamaan uupumuksen tasoa.

Työuupumuksen hoito ja sairausloma

Työuupumuksen hoito voi sisältää esimerkiksi:

 • Työterveysneuvonnan ja työterveyspsykologin konsultaatiot
 • Työtapojen ja työkuormituksen arviointi ja muutokset
 • Työuupumusdiagnoosin perusteella määrätty sairausloma tai osasairauspäiväraha
 • Sairausloman aikainen kuntoutus ja työkyvyn arviointi
 • Kela-tuet, kuten kuntoutustuki ja työkokeilu
 • Työstressin hallintaan liittyvät toimet, kuten rentoutumisharjoitukset, liikunta ja riittävä lepo

Sairausloman pituus työuupumuksen vuoksi voi vaihdella, ja se riippuu yksilöllisistä tarpeista ja työkyvyn palautumisesta. Työuupumusta koskeva sairausloma voi olla tarpeen, jotta työntekijä voi keskittyä toipumiseen ja työkyvyn palauttamiseen.

Työuupumuksen aiheuttamat vaikeudet työelämässä

Työuupumus voi johtaa moniin työelämään liittyviin haasteisiin, kuten:

 • Työahdistus ja työpaikan vaihtaminen
 • Työuupumuksen aiheuttama irtisanoutuminen ja mahdollinen karenssi
 • Alentunut työkyky ja työntekijän vakuuttaminen
 • Työntekijän työsuhteen irtisanomisilmoitus ja työsuhteen päättymiseen liittyvät lomakkeet
 • Työterveyspalvelujen käytön lisääntyminen ja työterveystarkastusten tarve
 • Työkyvyttömyyseläkkeen hakeminen ja eläkkeen määrän laskeminen

Työuupumuksesta toipuminen ja työkyvyn palauttaminen

Työuupumuksesta toipuminen voi olla pitkä prosessi, johon vaikuttavat monet tekijät. Toipumisen vaiheita ovat muun muassa:

 • Työuupumuksen tunnistaminen ja asianmukainen hoito
 • Työkyvyn arviointi ja työelämään paluun suunnittelu
 • Kuntoutustuen ja työkokeilun hyödyntäminen työkyvyn palauttamisessa
 • Työtapojen muuttaminen ja työkuormituksen vähentäminen
 • Työyhteisön tuki ja työpaikan joustavuus
 • Henkilökohtaisten stressinhallintakeinojen löytäminen ja niiden käyttöönotto

Toipumisprosessin aikana on tärkeää, että työntekijä ja työnantaja tekevät yhteistyötä työkyvyn palauttamiseksi ja työssä jaksamisen tueksi. Yksilön vastuu toipumisessa on suuri, mutta työpaikan ilmapiiri ja esimiehen tuki voivat auttaa merkittävästi toipumisprosessissa.

Työyhteisön merkitys työuupumuksen ehkäisyssä ja hoidossa

Työyhteisön merkitys työuupumuksen ehkäisyssä ja hoidossa on suuri. Hyvä työilmapiiri, avoin ja kannustava vuorovaikutus sekä työpaikan joustavuus ja tuki voivat ennaltaehkäistä työuupumusta sekä helpottaa toipumista ja työkyvyn palautumista. Työyhteisössä olisi hyvä huomioida seuraavia asioita:

 • Työn kuormitustekijöiden tunnistaminen ja niiden hallinta
 • Työntekijöiden välinen yhteistyö ja tuen tarjoaminen toisilleen
 • Esimiesten osaaminen työuupumuksen tunnistamisessa ja hoidossa
 • Joustavat työjärjestelyt ja mahdollisuus muokata työtehtäviä tarpeen mukaan
 • Työhyvinvointiin panostaminen ja työntekijöiden osallistaminen työhyvinvoinnin kehittämiseen

Itsehoito työuupumuksen ehkäisyssä ja hoidossa

Työuupumuksen ehkäisyyn ja hoitoon voi vaikuttaa myös omilla toimillaan. Itsehoidon keinot voivat olla esimerkiksi:

 • Ajanhallinta ja tehokas työskentely
 • Terveelliset elämäntavat, kuten riittävä uni, säännöllinen liikunta ja terveellinen ruokavalio
 • Henkilökohtaisten stressinhallintakeinojen löytäminen ja niiden käyttö
 • Omien voimavarojen tunnistaminen ja niiden hyödyntäminen
 • Tukea tarjoavien ihmissuhteiden ylläpitäminen ja niiden merkityksen tunnistaminen

Työuupumuksen ehkäisy ja hoito tulevaisuudessa

Työelämän muutokset ja työhyvinvoinnin merkityksen kasvu korostavat entisestään tarvetta ennaltaehkäistä ja hoitaa työuupumusta. Tulevaisuudessa työuupumuksen ehkäisyssä ja hoidossa keskeisiä teemoja voivat olla esimerkiksi:

 • Työelämän joustavuuden ja työn ja vapaa-ajan tasapainon parantaminen
 • Työntekijöiden osaamisen ja työkyvyn jatkuva kehittäminen
 • Työhyvinvointia edistävien työpaikkakäytäntöjen ja toimintatapojen kehittäminen
 • Uusien teknologioiden hyödyntäminen työhyvinvoinnin parantamisessa ja työuupumuksen ehkäisyssä
 • Yhteiskunnallisen tuen ja resurssien tarjoaminen työuupumuksen ennaltaehkäisyyn ja hoitoon.

Johtopäätökset

Työuupumus on merkittävä ongelma, joka voi vaikuttaa sekä yksilöiden terveyteen ja hyvinvointiin että työyhteisöjen toimintaan ja tuottavuuteen. Sen tunnistaminen, ehkäisy ja hoito ovat keskeisiä tekijöitä työhyvinvoinnin ja työkyvyn ylläpitämisessä. Tiedon lisääminen työuupumuksesta ja sen oireista, erilaisten hoitokeinojen ja työyhteisöjen roolin korostaminen sekä panostaminen yksilöiden itsehoitoon ovat tärkeitä keinoja työuupumuksen torjunnassa.

Tulevaisuudessa työuupumuksen ehkäisy ja hoito vaativat jatkuvaa kehitystä työelämän muutosten, teknologian hyödyntämisen ja yhteiskunnallisen tuen myötä. Kattava, monipuolinen ja joustava lähestymistapa työuupumuksen ehkäisyyn ja hoitoon voi edistää työhyvinvointia ja työkykyä sekä tukea yksilöiden ja työyhteisöjen menestystä.

Lähteet:

 • Työterveyslaitos. (n.d.). Työhyvinvointi ja työkyky: Stressi ja työuupumus.
 • Terveyskirjasto. (2021, May 31). Työuupumus (burnout).
 • Mehiläinen. (n.d.). Työuupumus.
 • Duodecim-lehti. (2015, December). Työuupumus.

Usein kysytyt kysymykset

Suosittuja artikkeleita:

MTV Katsomo -suoratoistopalvelu tarjoaa ennennäkemättömän laajan kattauksen sisältöjä viihteestä draamaan, uutisista realitysarjoihin ja urheiluun. 

Eturivin paikan koko MTV:n ohjelmakattaukseen tarjoavat MTV Katsomo+ -tilaukset, joilla näet MTV-alkuperäissarjoja, MTV:n ohjelmia ennakkoon sekä kansainvälistä draamaa ja reality-ohjelmia.