Kempower osakekurssi

Kempower – Yrityksen taustaa

Kempower Oyj on suomalainen yritys, joka keskittyy sähköajoneuvojen DC-pikalatausratkaisujen kehittämiseen ja valmistamiseen. Yhtiön tavoitteena on tarjota maailman halutuimmat sähköajoneuvojen latausratkaisut kaikille ja kaikkialla. Kempowerin visiona on mahdollistaa luotettava ja nopea DC-pikalataus kaikille sähköajoneuvojen käyttäjille, ja sen tuotteet on suunniteltu kestämään äärimmäisiä olosuhteita, mikä on osoitus yhtiön sitoutumisesta korkeaan laatuun ja luotettavuuteen.

Kempowerin kasvustrategia ja vastuullisuus

Laajentumisstrategia uusille markkinoille

Kempowerin kasvustrategia perustuu laajentumiseen uusille markkinoille. Lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä yhtiö keskittyy Euroopan markkinoille ja suunnittelee laajentumista Yhdysvaltoihin vuoden 2023 loppuun mennessä. Kempowerin strategia painottaa orgaanista kasvua, mutta yritys- ja liiketoimintakaupat ovat myös mahdollisia. Laajentumisstrategiassa arvioidaan markkinoiden houkuttelevuutta tutkimalla paikallisia säädöksiä, poliittisia päätöksiä ja kilpailuympäristöä. Yhtiö myy tuotteitaan suoramyynnin, paikallisten myyntiyhtiöiden, avainasiakashallinnan mallin tai liikekumppaneiden kautta.

Innovaatiostrategia

Kempowerin innovaatiostrategia keskittyy tuote- ja ratkaisuvalikoiman jatkuvaan kehittämiseen. Yhtiö pyrkii ylläpitämään tarkkaa tuotesuunnittelua ja -hallintaa massaräätälöinnin mahdollistamiseksi. Kempowerin tuotteet on suunniteltu helposti koottaviksi, ja niiden kokoonpanossa hyödynnetään standardoitua teknologiaa. Lisäksi yhtiö investoi tutkimus- ja kehitystoimintaan, mikä mahdollistaa uusien innovaatioiden ja ominaisuuksien kehittämisen. Kempower kerää aktiivisesti markkinatietoa ja loppukäyttäjien palautetta parantaakseen nykyisiä tuotteitaan ja kehittääkseen uusia ratkaisuja asiakkaiden ja kuluttajien tarpeisiin.

Vastuullisuustrategia

Vastuullisuus on olennainen osa Kempowerin toimintaa. Yhtiön ratkaisut on suunniteltu mahdollistamaan päästötön liikkuminen, ja se pyrkii edistämään sähköistä liikennettä yhteiskunnassa. Kempower sitoutuu pienentämään toimintansa ja tuotteidensa hiilijalanjälkeä vuosittain sekä kasvattamaan pikalatauslaitteidensa kierrätysastetta elinkaarensa lopussa. Yhtiö arvostaa toimittajiensa vastuullisuutta ja suosii lyhyitä kuljetusmatkoja. Kempowerin tuotanto sijaitsee Suomessa, ja suurin osa komponenteista hankitaan lähialueelta.

Kempowerin osakekurssi ja taloudellinen kehitys

Kempowerin osake

Kempower Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Finland -markkinapaikalle. Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 80 000 euroa, ja liikkeeseen laskettujen osakkeiden määrä on 55 542 920. Jokainen osake oikeuttaa omistajansa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa, ja ne on liitetty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on KEMPOWR ja ISIN-koodi FI4000513593.

Osinkopolitiikka

Kempowerin hallitus on vahvistanut osinkopolitiikan, jonka mukaan osinkoa ei jaeta lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä. Yhtiö keskittyy rahoittamaan kasvua ja kehittämään liiketoimintaansa tulevina vuosina.

Omistusjakauma

Omistusjakauma maakohtaisesti

Suurin osa Kempowerin osakkeista on suomalaisten omistuksessa. Suomen osuus on 95,66 %, Yhdysvaltojen 1,04 %, ja muiden maiden osuudet ovat alle prosentin.

Omistusjakauma sektoreittain

Kempowerin osakkeiden omistus jakautuu eri sektoreiden välillä siten, että suurin omistajaryhmä on muut (65,53 %), seuraavina kotitaloudet (17,66 %) ja eläke- ja vakuutusyhtiöt (7,12 %).

Omistusjakauma määrän mukaan

Osakkeiden omistus jakautuu myös omistajakohtaisen osakemäärän perusteella. Suurin omistajaryhmä koostuu suurista sijoittajista, joilla on yli miljoona osaketta.

Lähiajan tulevaisuudennäkymät

Näkymät vuodelle 2024

Kempower on sitoutunut nopean ja kannattavan kasvun tavoitteluun. Vuonna 2024 yhtiö panostaa laajentumiseensa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, erityisesti Yhdysvalloissa. Kempower aikoo lanseerata uuden pikalataustuoteportfolion ja lisätä kapasiteettiaan Euroopassa. Vuoden 2024 näkymiin kuuluu myös uusien asiakasmahdollisuuksien hyödyntäminen hyötyajoneuvojen ja julkisen latauksen segmenteissä.

Kempower odottaa vuoden 2024 liikevaihdon olevan 360–410 miljoonaa euroa, ja operatiivisen liiketulosmarginaalin olevan 5 %–10 %.

Taloudelliset tavoitteet

Kempowerin hallitus on asettanut taloudelliset tavoitteet, joihin kuuluu keskipitkän aikavälin liikevaihtotavoite 750 miljoonaa euroa ja operatiivinen liiketulosmarginaali 10–15 % vuosina 2026–2028. Pitkällä aikavälillä tavoitteena on saavuttaa vähintään 15 %:n operatiivinen liiketulosmarginaali.

Sijoittaminen kempoweriin

Kasvava ja houkutteleva markkina

Kempower toimii houkuttelevalla ja nopeasti kasvavalla markkinalla. Yhtiön liikevaihto kasvoi keskimäärin 1191 % vuosina 2018–2020. Kempowerin teknologisesti edistynyt tuotevalikoima ja sähköajoneuvojen DC-pikalatausratkaisujen kysynnän kasvu ovat olleet liikevaihdon kasvun ajureina.

Skaalautuva liiketoimintamalli

Kempowerin liiketoimintamalli on skaalautuva ja joustava. Yhtiö ulkoistaa merkittävän osan tuotannostaan ulkopuolisille toimittajille, keskittyen itse kokoonpanoprosessiin. Tämä mahdollistaa kustannustehokkuuden ja skaalautuvuuden kasvun myötä.

Kilpailukykyinen tuotevalikoima

Kempowerin tuotteet on suunniteltu joustaviksi ja massaräätälöitäviksi. Laturit ovat yhteensopivia yleisimpien latausstandardien kanssa ja pystyvät jakamaan tehoa dynaamisesti, mikä mahdollistaa tehokkaan latauskapasiteetin jakamisen latausjärjestelmän sisällä.

Teknologiaosaaminen ja innovaatiotoiminta

Kempowerin teknologiaosaaminen ja innovaatiotoiminta perustuvat Kemppi Group -konsernilta perittyyn osaamiseen. Yhtiön tutkimus- ja kehitystoiminta on ollut menestyksekästä, ja Kempower on saanut tunnustusta mm. CERNiltä.

Monipuolinen asiakaskunta

Kempowerilla on laaja ja monipuolinen asiakaskunta, joka koostuu latausoperaattoreista, hyötyajoneuvojen liikennöitsijöistä sekä laite- ja ajoneuvovalmistajista. Yhtiön tuotteita myydään myös jakeluverkoston kautta.

Vastuullisuus

Kempowerin toiminnan ytimessä on vastuullisuus. Yhtiö sitoutuu 100 %:n hiilineutraalisuuteen vuoteen 2035 mennessä ja 100 %:n kierrätettävyyteen omassa toiminnassaan vuoteen 2025 mennessä.

Kokenut johto ja osaava henkilöstö

Kempowerin johdolla on kattavaa kokemusta kansainvälisen liiketoiminnan johtamisesta ja vaativasta sähköteknisestä teollisuudesta. Yhtiö panostaa henkilöstönsä osaamiseen ja kehittämiseen, mikä näkyy korkeana henkilöstötyytyväisyytenä.

Kempowerin tulevaisuuden näkymät ja sijoitusmahdollisuudet

Kempowerin osakekurssi heijastaa yhtiön vahvaa kasvustrategiaa, innovatiivista tuotetarjontaa ja sitoutumista vastuullisuuteen. Yhtiön tulevaisuuden näkymät ovat lupaavat, ja se on hyvin asemoitunut hyödyntämään sähköajoneuvojen pikalatausratkaisujen kasvavaa kysyntää. Sijoittaminen Kempoweriin tarjoaa mahdollisuuden osallistua nopeasti kasvavaan ja vastuullisesti toimivaan yhtiöön, joka on sitoutunut luomaan maailman halutuimmat sähköajoneuvojen latausratkaisut.

Saatat pitää myös näistä: