Fortum osakekurssi

Fortum – yhteiskuntien hiilineutraaliuden edistäjä

Fortumin tausta ja yhteiskunnallinen merkitys

Fortum on suomalainen energiayhtiö, joka on sitoutunut auttamaan yhteiskuntia saavuttamaan hiilineutraaliuden sekä edistämään asiakkaittensa kasvua ja prosessien dekarbonisointia. Yrityksen toiminta perustuu luonnon kanssa tasapainossa olevaan energiantuotantoon, joka rakentaa menestyvää ja kestävää maailmaa. Fortum tuottaa energiaa luotettavasti ja vastuullisesti hyödyntäen vesivoimaa ja ydinvoimaa, ja pyrkii jatkuvasti vähentämään päästöjä ja modernisoimaan liiketoimintaansa.

Strategiset prioriteetit ja taloudelliset tavoitteet

Fortumin strategia keskittyy puhtaan energian tuotantoon ja teollisuuden dekarbonisaatioon. Yritys on yksi Euroopan puhtaimmista energian tuottajista, ja sen liiketoiminta-alueisiin kuuluvat sähkön tuotanto, sähkön myynti, kaukolämpö sekä kierrätys- ja jäteliiketoiminta. Fortumin tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä ja luopua kaikesta hiilipohjaisesta tuotannosta vuoden 2027 loppuun mennessä.

Fortumin osakekurssi

Fortumin osakekurssi on ollut listattuna Nasdaq Helsingin pörssissä vuodesta 1998 lähtien, ja sen kaupankäyntitunnus on FORTUM. Fortumin osakekurssiin vaikuttavat useat tekijät, kuten geopoliittiset jännitteet, talousnäkymät, inflaatio, korkotaso sekä hyödykemarkkinoiden hintavaihtelut. Lyhyellä aikavälillä näiden tekijöiden odotetaan edelleen vaikuttavan energia-alaan ja siten myös Fortumin osakekurssiin.

Energia-alan tulevaisuuden näkymät ja Fortumin rooli

Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä sähkön osuus kokonaisenergiankulutuksesta odotetaan kasvavan merkittävästi. Fortumin osakekurssi voi hyötyä tästä kehityksestä, kun sähköistyminen ja puhtaan vedyn käyttö lisäävät sähkön kysyntää erityisesti energiaintensiivisillä teollisuudenaloilla sekä liikenne- ja lämmityssektorilla. Pohjoismaisilla markkinoilla puhtaan ja kohtuuhintaisen sähkön saatavuus teollisuuden dekarbonisaatioon tarjoaa Fortumille hyvät edellytykset edistää tätä siirtymää.

Ympäristötavoitteet ja vastuullisuus

Fortum on sitoutunut kunnianhimoisiin ympäristötavoitteisiin, joihin kuuluu hiilineutraaliuden saavuttaminen vuoteen 2030 mennessä ja kaikkien hiilipohjaisten tuotantomuotojen lopettaminen vuoden 2027 loppuun mennessä. Fortumin tavoitteena on myös parantaa energiatehokkuutta, edistää kiertotaloutta ja huomioida toiminnan vaikutukset henkilöstöön ja yhteiskuntaan. Nämä tavoitteet tukevat Fortumin osakekurssin kehitystä, sillä vastuullinen toiminta ja kestävä kehitys ovat yhä tärkeämpiä sijoittajille.

Fortumin taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka

Fortumin taloudelliset tavoitteet ovat vakauden ja kasvun tukeminen. Yrityksen tavoitteena on säilyttää vakaa investment grade -tason luottoluokitus, ja rahoitusnettovelan ja vertailukelpoisen käyttökatteen suhde on asetettu 2,0–2,5 välille. Uusien investointien tuottovaatimukset vaihtelevat teknologiasta ja hankkeesta riippuen, mutta ne arvioidaan myös suhteessa yhtiön ilmasto- ja biodiversiteettitavoitteisiin.

Fortumin osinkopolitiikka on jakaa 60–90 % vertailukelpoisesta osakekohtaisesta tuloksesta osakkeenomistajille. Tilikaudelta 2023 hallitus ehdottaa maksettavaksi 1,15 euroa osaketta kohden, mikä vastaa 90 % konsernin vertailukelpoisesta osakekohtaisesta tuloksesta.

Fortumin osakepääoma ja historiallinen kehitys

Fortum Oyj:llä on yksi osakesarja, ja vuoden 2023 lopussa liikkeeseen laskettuja osakkeita oli 897 264 465 kappaletta. Fortumin osakepääoma on 3 046 185 953,00 euroa, ja jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Osakkeiden historiallinen kehitys osoittaa, että Fortum on jatkuvasti pyrkinyt kasvattamaan osakkeenomistajiensa arvoa sekä edistämään vastuullista ja kestävää liiketoimintaa.

Fortumin kestävä kehitys ja ESG-tekijät

Fortumin liiketoiminta perustuu vahvasti kestävän kehityksen periaatteisiin ja vastuulliseen toimintaan. Yrityksen ympäristötavoitteet ja sitoutuminen hiilineutraaliuteen sekä luonnon monimuotoisuuden suojelemiseen ovat keskeisiä tekijöitä Fortumin strategiassa. Fortum on saanut korkeita arvioita kestävän kehityksen indekseissä, kuten CDP Climate Change -arvioinnissa ja MSCI ESG Ratings -arvioinnissa. Nämä saavutukset tukevat Fortumin osakekurssin kehitystä, sillä ne vahvistavat yhtiön mainetta vastuullisena ja kestävänä sijoituskohteena.

Fortumin kestävän kehityksen hallinto ja politiikat

Fortumin kestävän kehityksen johtaminen on strategialähtöistä ja perustuu yhtiön arvoihin sekä kansainvälisiin ihmisoikeus- ja ympäristösopimuksiin. Yrityksen toimintaperiaatteet määrittelevät, kuinka Fortum harjoittaa liiketoimintaa ja on yhteydessä ympäröivään maailmaan. Fortum noudattaa YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita ja pyrkii jatkuvasti parantamaan toimintansa vastuullisuutta.

Fortumin tulevaisuudennäkymät

Fortumin tulevaisuuden näkymät ovat vahvasti sidoksissa globaalien energiamarkkinoiden kehitykseen ja siirtymiseen kohti vähähiilistä taloutta. Yhtiön kunnianhimoiset tavoitteet hiilineutraaliuden saavuttamiseksi ja päästöjen vähentämiseksi tukevat Fortumin osakekurssin pitkän aikavälin kasvua. Lisäksi Fortumin panostukset uusiutuvaan energiaan, kuten tuuli- ja aurinkovoimaan, vahvistavat sen asemaa puhtaan energian tuottajana ja houkuttelevana sijoituskohteena.

Fortumin tulevaisuuden potentiaali sijoituskohteena

Fortum on johtava suomalainen energiayhtiö, joka on sitoutunut edistämään puhtaan energian tuotantoa ja teollisuuden dekarbonisaatiota. Yhtiön kunnianhimoiset ympäristötavoitteet, vastuullinen toiminta ja vahva taloudellinen perusta tukevat Fortumin osakekurssin kehitystä ja tekevät siitä houkuttelevan sijoituskohteen. Fortumin osakekurssi heijastaa yhtiön jatkuvaa pyrkimystä kohti kestävää ja hiilineutraalia tulevaisuutta, mikä on tärkeää sekä sijoittajille että yhteiskunnalle laajemmin.

Saatat pitää myös näistä: