Taloustutkimus kokemuksia ja arvostelu 2024

Taloustutkimus Arvostelu

Arvomme kaikkien kampanjan kautta liittyneiden kesken Finnkinon leffalippuja!

Panelistina saat myös palkkion joka 7 kyselyn jälkeen. Palkkioina on muun muassa leffalippuja, R-koodeja ja muita kyselykohtaisia palkkioita.

Vastaajien kesken arvotaan kuukausittain lisäksi noin 1000 € arvosta lahjakortteja! Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Taloustutkimus Oy on arvostettu suomalainen tutkimusyritys, joka on tuottanut luotettavaa tutkimustietoa jo yli 50 vuoden ajan vuodesta 1971 lähtien. Yritys tarjoaa laadukkaita markkinatutkimuspalveluita, auttaen asiakkaitaan ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja kehittämään täten liiketoimintaansa.

Laaja kokemus ja ammattitaito tekevät Taloustutkimuksesta arvostetun toimijan markkinatutkimuksen alalla. Yritys on tunnettu luotettavuudestaan, tarkkuudestaan ja asiakaslähtöisestä lähestymistavastaan. Tutkimusmenetelmät perustuvat sekä kvantitatiivisiin että kvalitatiivisiin analyysimenetelmiin, mikä mahdollistaa syvällisen ja monipuolisen ymmärryksen markkinoista. 

Suurin osa Taloustutkimuksen toteuttamista tutkimuksista keskittyy käytännön asioihin, jotka liittyvät sekä julkiseen että yksityiseen sektoriin. 

Taloustutkimus tarjoaa palveluitaan erilaisille toimialoille, kuten kuluttajatuotteiden, teknologian, rahoituksen ja terveydenhuollon aloille. Heidän asiakasprofiilissaan on sekä kansallisia että kansainvälisiä yrityksiä, jotka hyödyntävät Taloustutkimuksen asiantuntemusta ja tuloksellisuutta liiketoiminnan kehittämisessä.

Plussat

Miinukset

Taloustutkimuksen tavoitteet

Yksi Taloustutkimuksen tärkeimmistä tavoitteista on edistää hyväntekeväisyyttä ja yhteiskunnallista vastuuta. Yritys tekee tiivistä yhteistyötä eri hyväntekeväisyysjärjestöjen kanssa ja tukee aktiivisesti erilaisia projekteja ja kampanjoita. He pyrkivät lisäämään tietoisuutta sosiaalisista ja ekologisista kysymyksistä, sekä kannustamaan samalla muita yrityksiä mukaan hyväntekeväisyyteen. Hyväntekeväisyys lahjoitus ja muut konkreettiset teot ovat osa heidän sitoutumistaan hyvän asian edistämiseen. Hyväntekeväisyysjärjestöt ovat tärkeitä kumppaneita Taloustutkimukselle, ja heidän yhteistyönsä luo positiivista muutosta yhteiskuntaan. 

Taloustutkimuksen palvelut

Taloustutkimus tarjoaa laajan valikoiman erilaisia palveluita, joiden avulla saatu tieto auttaa asiakkaita ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa, asiakaskuntaa sekä tällä tavoin kehittämään liiketoimintaansa oikeaan suuntaan. 

Taloustutkimuksen palveluvalikoima kattaa sekä kvantitatiiviset että kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät. Kvantitatiiviset menetelmät perustuvat laajoihin kyselytutkimuksiin ja tilastolliseen analyysiin, joiden avulla voidaan kerätä tarkkaa ja luotettavaa tietoa markkinoista ja asiakaskäyttäytymisestä. Kvalitatiiviset menetelmät puolestaan keskittyvät syvälliseen haastattelu- ja havainnointitutkimukseen, joka tuo esiin asiakkaiden mielipiteitä, tarpeita ja toiveita. 

Taloustutkimus kokemuksia ja arvostelu

Markkinatutkimus

Taloustutkimuksen ydinosaamista on markkinatutkimus. He tarjoavat sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä, jotka mahdollistavat syvällisen ja monipuolisen ymmärryksen markkinoista. 

Mystery shopping

Yksi Taloustutkimuksen erityisosaamisalueista on mystery shopping -palvelut. Tämä palvelu tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden arvioida ja parantaa asiakaspalvelun laatua ja tehokkuutta. Mystery shopping perustuu siihen, että Taloustutkimuksen koulutetut asiantuntijat esiintyvät tavallisina asiakkaina arvioiden palvelun laatua, tuotteiden saatavuutta, henkilökunnan ammattitaitoa ja muita asiakaskokemukseen liittyviä tekijöitä. Näiden arvioiden avulla yritykset voivat tunnistaa kehityskohteita ja parantaa asiakaskokemusta. 

Kyselytutkimus

Taloustutkimus tarjoaa laadukasta kyselytutkimusta, joka auttaa asiakkaita ymmärtämään paremmin kohderyhmäänsä. He keräävät arvokasta tietoa mielipiteistä, tarpeista ja asenteista eri aihealueilla. Kyselytutkimuksen avulla yritykset voivat saada syvällistä tietoa markkinoistaan ja kohderyhmästään, mikä auttaa päätöksenteossa ja liiketoiminnan kehittämisessä.

Markkinointiviestinnän suunnittelu ja arviointi

Taloustutkimuksen asiantuntijat tarjoavat strategista neuvontaa markkinointiviestinnän suunnittelussa ja arvioinnissa. He auttavat asiakkaita kehittämään tehokkaita markkinointistrategioita, jotka tukevat liiketoiminnan tavoitteita. Lisäksi he tarjoavat arviointipalveluita markkinointikampanjoiden onnistumisen ja vaikutusten mittaamiseksi. 

Kansainväliset tutkimukset

Taloustutkimus tarjoaa asiakkailleen tutkimuksia myös kansainvälisille markkinoille. Taloustutkimuksen kansainvälisen tutkimuksen palvelut tarjoavat asiakkaille mahdollisuuden saada tietoa kansainvälisistä markkinoista, kuluttajista ja kilpailuympäristöstä. Monipuoliset menetelmät ja asiantuntemus mahdollistaa luotettavan ja kattavan datan keräämisen eri maissa ja kulttuureissa.

Kansainvälisen tutkimuksen avulla yritykset voivat laajentaa toimintaansa uusille markkinoille, tunnistaa kilpailuetuja ja kehittää globaaleja markkinointistrategioita. Taloustutkimuksen kansainväliset tutkimuspalvelut tarjoavat asiakkaille tietoa muun muassa markkinoiden koosta, kasvumahdollisuuksista, kuluttajien tottumuksista ja kilpailutilanteesta eri maissa. 

Taloustutkimus kuuluu riippumattomien tutkimusyritysten kansainväliseen verkostoon WIN:iin (Worldwide Independent Network of Market Research and Opinion Poll), joka toimii jopa 50 eri maassa. 

Henkilökohtainen vuoropuhelu ja asiakaskyselytutkimukset puhelimitse

Yksi Taloustutkimuksen tehokkaista menetelmistä asiakastiedon keräämiseksi on henkilökohtainen vuoropuhelu ja asiakaskyselytutkimukset puhelimitse. Taloustutkimus soittelee puhelinnumerosta 0931580001, sekä kansainvälisistä puhelinnumeroista +358931580001 ja +358 9 4245 1290 tavoittaakseen asiakkaansa ja kerätäkseen tärkeää tietoa heidän mielipiteistään ja tarpeistaan. 

Tämä lähestymistapa tarjoaa suoran ja välittömän yhteyden asiakkaisiin, mahdollistaen reaaliaikaisen vuoropuhelun heidän kanssaan. Puhelinhaastattelut tarjoavat Taloustutkimukselle mahdollisuuden esittää kysymyksiä, saada syvällisempää ymmärrystä asiakkaisen tarpeista ja mielipiteistä, sekä kerätä arvokasta tietoa esimerkiksi lisäkysymyksin. 

Henkilökohtaiset puhelinhaastattelut mahdollistavat myös joustavuuden ja räätälöinnin tutkimuksen tarpeisiin. Kokenut ja ammattitaitoinen haastattelija voi sopeutua asiakkaan tarpeisiin ja pyrkiä saamaan mahdollisimman tarkkoja vastauksia. Puhelinhaastattelujen aikana voidaan myös selventää kysymyksiä ja varmistaa, että vastaukset ovat täsmällisiä ja luotettavia. 

Taloustutkimuksen tutkimuspaneeli

Taloustutkimuksen tutkimuspaneeli koostuu tuhansista suomalaisista, ja tutkimusten kohderyhmät määritellään aina sen hetkisen tutkimustarpeen mukaan. Tämä mahdollistaa monipuolisen ja edustavan otoksen, jonka avulla saadaan arvokasta tietoa eri aiheista. 

Yksittäinen paneelilainen ei välttämättä saa kutsua kaikkiin tutkimuksiin, sillä kohderyhmät valikoidaan aina tarkoin tutkimuksen tavoitteiden mukaan, jotta tulokset olisivat luotettavia ja hyödyllisiä tutkimuksen tavoitteiden kannalta. Näin varmistetaan, että kukin tutkimus kohdistuu juuri oikeaan kohderyhmään, ja antaa näin merkityksellistä tietoa. 

Kyselyihin vastaaminen on aina vapaaehtoista, ja paneeliin osallistuminen ei velvoita osallistumaan jokaiseen tutkimukseen. Kyselyihin vastaaminen on vaivatonta vie keskimäärin vain 10–15 minuuttia aikaa, ja tutkimuksiin voi osallistua aina omien aikataulujen mukaan. 

Taloustutkimuksen tutkimuspaneelin avulla jokainen saa mahdollisuuden ilmaista mielipiteensä ja vaikuttaa eri aihe alueita koskeviin päätöksiin. Paneeliin osallistumisella saadaan muodostettua tarkempaa kuvaa, joka auttaa ymmärtämään paremmin suomalaisten asenteita, arvoja ja tarpeita eri aihealueista. Paneeleiden monipuolisuus varmistaa, että eri näkökulmat tulevat esiin ja että tutkimustulokset heijastavat laajemmin yhteyskuntaamme. 

Taloustutkimus asiakkaiden silmin

Taloustutkimus on luotettava kumppani monille yrityksille ja organisaatioille, jotka tarvitsevat tietoa ja ymmärrystä markkinoista, kuluttajista ja yhteiskunnasta. Asiakkaat, jotka ovat hyödyntäneet Taloustutkimuksen palveluja, ovatkin saaneet arvokasta tietoa ja pystyneet kehittämään yritystään tämän pohjalta. 

Yksi asiakkaiden arvostamista näkökulmista on Taloustutkimuksen asiantuntemus ja ammattitaito. Yritys on tunnettu tutkimusmenetelmiensä laadusta ja syvällisestä analyysista. Erityistä kiitosta on myös saaneet Taloustutkimuksen räätälöidyt tutkimusratkaisut, jotka toteutetaan vastaamaan täysin asiakkaan tarpeita. 

Kun etsii netistä sanalla ”Taloustutkimus kokemuksia”, avautuu laaja valikoima asiakkaiden jakamia arvosteluja ja kokemuksia. Monet yritykset sekä yksityishenkilöt ovat jakaneet kokemuksiaan ja mielipiteitään Taloustutkimusten palveluista ja yhteistyöstä. 

Monet mainitsevat yrityksen ammattitaitoisen henkilökunnan, joka tarjoaa erilaisia ratkaisuja vastaamaan juuri heidän tarpeitaan. Asiakkaat arvostavatkin yrityksen kykyä kuunnella ja mukauttaa tutkimuspalveluitaan juuri asiakkaan omiin kriteereihin soveltuvaksi. 

Hakusanalla löytää myös vastaajien mielipiteitä ja kommentteja Taloustutkimuksen tekemistä kyselytutkimuksista. Vastaajat kuvailevat yleisesti kokemuksensa olleen positiivinen vastatessaan Taloustutkimuksen kyselyihin joko puhelimitse, tai paneelin kautta. Vastauksissa korostuu kyselyiden helppous, selkeys ja nopeus. 

Monet myös arvostavat sitä, että heidän mielipiteensä ja näkemyksensä otetaan huomioon tutkimusten tuloksissa ja lopulta päätöksenteossa. Vastaajat näkevät osallistumisen Taloustutkimuksen kyselyihin myös mahdollisuutena vaikuttaa ja olla mukana kehittämässä tuotteita ja palveluita, joita he itsekin käyttävät. 

Yhteenveto

Taloustutkimus on vakiinnuttanut asemansa johtavana markkinatutkimuksen asiantuntijana Suomessa. Yrityksen vankka kokemus alalta, laaja palveluvalikoima ja korkealaatuinen asiakaspalvelu tekevät siitä luotettavan ja arvostetun kumppanin eri toimialoilla toimiville organisaatioille.

Taloustutkimus tarjoaa laajan valikoiman palveluita, joiden avulla eri yritykset voivat saada arvokasta tietoa markkinoista, kuluttajista ja liiketoimintaympäristöistä. Näihin palveluihin kuuluvat muun muassa markkinatutkimukset, kuluttajatutkimukset, brändi- ja mainetutkimukset sekä mielipidemittaukset. 

Taloustutkimuksen vahvuus ei myöskään rajoitu pelkästään tutkimukseen. Asiantunteva tiimi analysoi kerätyn tiedon ja tuottaa kattavia raportteja ja analyyseja, jotka auttavat organisaatiota tekemään päätöksiä ja kehittämään toimintaansa vastaamaan juuri kuluttajien tarpeita. 

Usein kysytyt kysymykset

NPS (Net Promoter Score) on mittari, jota usein käytetään asiakastyytyväisyyden mittaamiseen. Sen arvo voi vaihdella -100:sta 100:een, joten NPS-luku 75 on todella korkea. Yleisesti ottaen NPS-luku 40 tai suurempi katsotaan erinomaiseksi, joten Taloustutkimuksen saama luku 75 viittaa siihen, että asiakkaat ovat erittäin tyytyväisiä heidän palveluihinsa.

On kuitenkin tärkeää huomata, että vaikka NPS-luku on hyvä indikaattori asiakastyytyväisyydestä, se ei yksin määritä yrityksen luotettavuutta. Muita tekijöitä, kuten yrityksen historian, yleisen maineen, aiemmat tutkimustulokset ja niiden tarkkuus, sekä yrityksen avoimuus ja läpinäkyvyys, tulisi myös ottaa huomioon arvioitaessa yrityksen luotettavuutta.

Tässä tapauksessa, kun tietoa Taloustutkimuksesta on rajallisesti, emme voi tehdä kattavaa arviota. Kuitenkin, perustuen annettuun tietoon, Taloustutkimus näyttää saaneen asiakkailtaan erittäin positiivista palautetta, mikä voi viitata siihen, että se on luotettava yritys.

Taloustutkimus Oy:n omistaa sen perustaja, Eero Lehti.